Warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

§1 Definicje

Ogólne Warunki Sprzedaży przyjmują dla użytych pojęć, następujące znaczenie określone w definicjach zamieszczonych w niniejszym paragrafie:

 1. ERSO Sp. z o.o. – ERSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Stroszki 42, 62-330 Nekla wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000883573, REGON:388151586, NIP:7891793039 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł w całości wniesionym;

 2. Kupujący – osoba fizyczna- konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie na dostawę lub kupująca towar lub/i usługi w ERSO Sp. z o.o.;

 3. Konsument – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalnoś

 4. gospodarczą, która zawiera z ERSO Sp. z o.o. Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przy czym dla osoby takiej rękojmia zostaje wyłączona przy zachowaniu pozostałych uprawnień właściwych konsumentom;

 5. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży;

 6. Strony – ERSO Sp. z o.o. i Kupujący;

 7. Towar – wyroby i produkty oferowane do sprzedaży/dostawy przez ERSO Sp. z o.o.;

 8. Umowa sprzedaży – umowa dostawy, sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o odpłatne świadczenie usług oraz każda inna umowa na podstawie, której ERSO Sp. z o.o. świadczy odpłatnie Usługi lub wydaje i przenosi prawo własności Towarów na rzecz Kupującego;

 9. Administrator danych osobowych – ERSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stroszki 42, 62-330 Nekla wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883573, REGON 388151586, NIP 7891793039 z wysokością kapitału zakładowego 50.000 zł

§2 Warunki ogólne

 1. OWU określają̨ zasady zawierania umów sprzedaży Towarów i świadczenia Usług oferowanych przez ERSO Sp. z o.o.

 2. Niniejsze regulacje OWU nie dotyczą zakupów dokonywanych przez Klientów posiadających status Konsumenta dla których obowiązują powszechne przepisy prawa, a w przypadku zakupów dokonywanych na odległość również stosowne ku temu uprawnienia np. prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Regulacje właściwe dla Konsumentów zawarte są w osobno wydzielonej części OWU.

 3. OWU sprzedaży stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych przez ERSO Sp. z o.o., chyba że strony umowy wyraźnie postanowiły odmiennie. Każde odstępstwo od stosowania OWU lub poszczególnych postanowień OWU wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży Kupujący potwierdza, że warunki zostały mu udostępnione, w szczególności w formie elektronicznej lub na stronie internetowej ERSO Sp. z o.o. i wyraża na nie zgodę, jako na integralną cześć umowy sprzedaży. W przypadku gdy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z ERSO Sp. z o.o. przyjęcie przezeń OWU przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i sprzedaży na rzecz Kupującego, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

 5. Odmienne ogólne warunki umów Kupującego nie są wiążące dla ERSO Sp. z o.o., chyba że w formie pisemnej pod rygorem nieważności ERSO Sp. z o.o. wyraziła zgodę na ich obowiązywanie.

 6. W sprawach nieuregulowanych w umowie i/lub w niniejszych OWU stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw, jeżeli zawierają odpowiednie uregulowania.

§3 Zawarcie umowy

 1. Cenniki, reklamy, ogłoszenia i inne informacje handlowe ERSO Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji i zawarcia umowy.

 2. Ofertą ERSO Sp. z o.o. jest pismo lub e-mail skierowany przez ERSO Sp. z o.o. do zindywidualizowanego odbiorcy (podaną nazwą przedsiębiorstwa lub imieniem i nazwiskiem oraz numerem NIP, wpisanego uprzednio do CRM ERSO Sp. z o.o.) określające ilość Towaru i/lub Usług oferowanych przez ERSO Sp. z o.o., termin ich realizacji, cenę netto w ramach danej umowy i wyrażające wolę zawarcia umowy z adresatem oferty. O ile przedstawiona oferta nie przewiduje innego terminu, przedstawiona przez ERSO Sp. z o.o. oferta będzie wiążąca dla ERSO Sp. z o.o. przez okres 3 dni od jej udostępnienia Kupującemu.

 3. Przyjęcie oferty ERSO Sp. z o.o. może nastąpić wyłącznie bez zastrzeżeń. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień OWU, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez ERSO Sp. z o.o. zamówienia, przed upływem okresu obowiązywania oferty. Oferta wygasa bezpowrotnie w razie niezłożenia zamówienia w powyższym terminie.

 4. Przyjęcie oferty ERSO Sp. z o.o. dokonane z zastrzeżeniem zmiany, terminu lub uzupełnienia jej treści przez Kupującego poczytuje się za nową ofertę. W takim przypadku umowa sprzedaży pomiędzy Stronami zostaje zawarta, jeżeli ERSO Sp. z o.o. w terminie 10 dni roboczych potwierdzi pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie nowej oferty. W przeciwnym wypadku, złożona przez Kupującego oferta traci moc z chwilą poinformowania przez ERSO Sp. z o.o. Kupującego o odrzuceniu oferty lub z upływem 10-cio dniowego terminu.

 5. W sytuacji złożenia przez Kupującego zamówienia z pominięciem trybu ofertowego do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami dochodzi, jeżeli w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania przez ERSO Sp. z o.o., ERSO Sp. z o.o. potwierdzi pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób określony w niniejszym punkcie przez ERSO Sp. z o.o. oznacza, iż ERSO Sp. z o.o. nie jest związana złożonym zamówieniem.

 6. Kupujący składa zamówienie w siedzibie ERSO Sp. z o.o. pisemnie, lub poczty elektronicznej na adres biuro@erso.com.pl, obejmujące w szczególności:

  1. imię i nazwisko lub firmę Kupującego, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, nr KRS, NIP i REGON oraz PESEL (w przypadku zakupu dokonanego przez osoby fizyczne posiadające w przedmiotowej transakcji status konsumenta);

  2. nazwę i oznaczenie towaru używane przez ERSO Sp. z o.o.;

  3. ilość Towaru;

  4. proponowany termin dostawy;

  5. miejsce (dokładny adres) dostawy;

 7. ERSO Sp. z o.o. ma prawo dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich w zamówieniach Kupującego niezależnie od trybu zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności poprawek omyłek dotyczących określenia rodzaju, typu Towaru. ERSO Sp. z o.o. powiadamia Kupującego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku zgody Kupującego na dokonaną korektę nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia skorygowanego przez ERSO Sp. z o.o.

 8. W przypadku złożenia zamówienia na rodzaj Towaru, który został wycofany z produkcji, ERSO Sp. z o.o. ma prawo zmienić zamawiany rodzaj Towaru na aktualnie produkowany ekwiwalentny jakościowo i technicznie model, powiadamiając Kupującego o zakresie zmiany i innym kodzie oznaczenia produktu. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na zmianę̨ zamawianego rodzaju na rodzaj wskazany przez ERSO Sp. z o.o. W razie braku zgody Kupującego na zmianę rodzaju Towaru, ERSO Sp. z o.o. odmówi przyjęcia zamówienia do realizacji.

 9. Niezależnie od regulacji przewidzianych w niniejszym OWU, ERSO Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podania przyczyny.

 10. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane, chyba że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty ERSO Sp. z o.o. lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, bądź jeżeli ERSO Sp. z o.o. pisemnie wyrazi zgodę na zmianę zamówienia.

 11. Kupujący ponosi wobec ERSO Sp. z o.o. odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek naruszenia swojego zobowiązania pieniężnego jak również rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży.

 12. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia oznacza wyrażenie przez niego zgody na zapłatę odstępnego w kwocie stanowiącej równowartość 30% wartości zamówienia netto z którego Kupujący rezygnuje, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej.

 13. W przypadku, o którym mowa w pkt. 12 powyżej Kupujący akceptuje i uznaje wierzytelność ERSO Sp. z o.o oraz upoważnia ERSO Sp. z o.o. do potrącenia kwoty, o której mowa w pkt. 12 z wpłaconych na poczet wykonania umowy zaliczek. W przypadku gdy Kupujący rezygnuje z części zamówienia, jest on zobowiązany do uzupełnienia kwoty potrąconej z wpłaconej zaliczki, pod rygorem nieprzystąpienia przez ERSO Sp. z o.o. do wykonania zobowiązania.

 14. W przypadku gdy Kupujący nie dokonał żadnych wpłat możliwych do potrącenia z wierzytelnością, o której mowa w pkt 12, ERSO Sp. z o.o przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z prawem żądania zapłaty kwoty odstępnego, o której mowa w pkt 12.

 15. O ile w strony pisemnie nie uzgodnią inaczej, brak dokumentacji dotyczącej dostarczonych Towarów (w tym m.in. dokumentów WZ, Certyfikatów, Kart Gwarancyjnych itp.) nie stanowi nienależytego wykonania umowy i uprawnia ERSO Sp. z o.o. do otrzymania umówionego wynagrodzenia w całości, przy czym nie wyłącza możliwości żądania w/w dokumentów przez Kupującego od ERSO Sp. z o.o. z zastrzeżeniem braku odpowiedzialności ERSO Sp. z o.o. za powstałą z tego tytułu szkodę lub utracone zarobki Kupującego.

§4 Ceny i warunki płatności

 1. Ceny określone w ofertach ERSO Sp. z o.o. są wiążące przez okres 3 dni, chyba że oferta złożona Kupującemu przewiduje inny okres związania ofertą.

 2. ERSO Sp. z o.o. w ofertach przedstawia całkowitą cenę netto, oraz cenę netto uwzględniającą wartość ewentualnie przyznanych Kupującemu bonifikat, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

 3. Do cen wskazanych w ofercie doliczyć należy podatek VAT w wysokości określonej aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 4. ERSO Sp. z o.o. zastrzega sobie ponadto prawo dowolnego udzielania rabatów, upustów na sprzedawane Towar i Usługi wg własnego uznania.

 5. ERSO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do poprawek błędów wyliczeniowych. ERSO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody po stronie Kupującego.

 6. Zapłata przez Kupującego za otrzymany Towar lub wykonane Usługi nastąpi niezwłocznie po wystawieniu na jego rzecz faktury lub według pisemnie indywidualnie ustalonych warunków płatności.

 7. W przypadku udzielenia Kupującemu odroczonego terminu płatności, będzie on liczony począwszy od daty wystawienia na rzecz Kupującego dokumentu faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zakup.

 8. Omyłki pisarskie, niezgodności danych lub błędy w wystawieniu na rzecz Kupującego faktury nie stanowią podstawy do wstrzymania zapłaty umówionej ceny sprzedaży. Powyższe uchybienia pozostają bez wpływu na wymagalność zapłaty ceny sprzedaży, której termin przypada zgodnie terminem wskazanym na fakturze VAT, z ustaleń stron lub, w ich braku, najpóźniej z chwilą dostawy towaru Kupującemu.

 9. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy ERSO Sp. z o.o. wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty lub gotówką za pokwitowaniem, przy odbiorze towaru we wskazanym oddziale ERSO Sp. z o.o.

 10. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego ERSO Sp. z o.o. lub wpłatę pełnej należności gotówką.

 11. O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości minimum 30% ceny zamawianego Towaru w terminie 2 dni od daty otrzymania faktury proforma, nie później jednak niż przed datą dostawy Towaru.

 12. W przypadku braku dokonania przedpłaty w terminie 2 dni, ERSO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian warunków oferty w zakresie terminu produkcji i dostawy.

 13. W przypadku wskazania w ofercie możliwości dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący zobowiązany jest do jej dokonania w wysokości określonej w ofercie w terminie 2 dni od daty otrzymania faktury proforma, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy Towaru. Pozostała cześć ceny za Towar musi zostać zapłacona przed wysyłką Towaru do Kupującego, chyba że na fakturze będzie wskazany inny termin.

 14. W przypadku gdy Kupujący dokona przedpłaty w kwocie niższej niż 30% wartości zamówienia będzie ona stanowić opłatę rezerwacyjną.

 15. Opłata rezerwacyjna zaliczona zostanie na poczet zamówienia o ile Kupujący w terminie 30 dni od dokonania wpłaty rezerwacji, wpłaci na poczet przedpłaty do zamówienia dodatkową kwotę, stanowiącą łącznie z opłatą rezerwacyjną co najmniej wartość przedpłaty, o której mowa w pkt. 12 powyżej (30% zamówienia – o ile oferta nie stanowi inaczej) lub uiści pełną cenę wynikającą z zamówienia. W braku uiszczenia należności w terminie opłata rezerwacyjna przepada na rzecz ERSO Sp. z o.o., a zamówienie zostaje anulowane.

 16. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz ERSO Sp. z o.o. W przypadku braku terminowej wpłaty Kupujący zobowiązany, będzie do:

  1. zwrotu na rzecz ERSO Sp. z o.o. kwoty wynikającej z udzielonych przy zawarciu umowy bonifikat;

  2. zapłaty odsetek, o których mowa w pkt. 19;

  3. zwrotu kosztów windykacji, w tym kosztów zastępstwa prawnego, kosztów ubezpieczenia spłaty należności oraz ewentualnych kosztów procesu;

  4. usunięcia szkody powstałej na skutek nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania płatności;

 17. Zapłata zwrotu bonifikat nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty zawierającego skorygowaną fakturę VAT. Strony uznają za skutecznie doręczone wezwanie do zapłaty niepodjęte przez Kupującego w terminie pod adresem wskazanym w ofercie/umowie.

 18. Niezależnie od roszczenia o zapłatę zwrotu bonifikaty, ERSO Sp. z o.o ma prawo naliczyć za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności odsetki w wysokości odsetek maksymalnych.

 19. ERSO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania umowy sprzedaży i wydania Towaru w razie niedokonania wymaganej przedpłaty.

 20. O ile strony umowy nie postanowią inaczej ERSO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Towaru do czasu uregulowania całkowitej ceny Towaru.

 21. ERSO Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych umów sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur. W takim przypadku Kupujący pozbawiony jest prawa dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności wszelkich roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw.

 22. W przypadku opóźnień w płatnościach ERSO Sp. z o.o. ma prawo skierować pisemne żądanie zwrotu odebranych, a nieopłaconych Towarów. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Towary w miejsce wskazane przez ERSO Sp. z o.o. w trybie natychmiastowym od dnia skierowania żądania jednak nie później niż w terminie 3 dni.

 23. W przypadku niezwrócenia nieopłaconego Towaru ERSO Sp. z o.o. Kupujący zobowiązuje się pozostawić towary do dyspozycji ERSO Sp. z o.o. umożliwiając ERSO Sp. z o.o. ich swobodne odebranie. Wszelkie koszty związane z odbiorem towaru od Kupującego obciążają Kupującego.

 24. Wykorzystanie przez Kupującego nieopłaconego Towaru w sposób, który uniemożliwia jego zwrot bez utraty jego wartości, tożsame jest z odbiorem ww. części dostawy bez zastrzeżeń i uznaniem długu wobec ERSO Sp. z o.o. z tytułu zapłaty za zrealizowaną dostawę.

 25. Kupujący upoważnia ERSO Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich wystawiania w imieniu ERSO Sp. z o.o. i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie/zamówieniu/umowie.

§5 Termin realizacji

 1. Jeżeli Towary zamawiane przez Kupującego znajdują się w magazynach ERSO Sp. z o.o., wówczas orientacyjny termin dostawy wynosi do 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez ERSO Sp. z o.o. przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz niniejszych OWU. ERSO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy z powodów niezawinionych przez ERSO sp. z o.o. lub ważnych przyczyn.

 2. W przypadku zamówień dotyczących Towaru wymagających indywidualnego przygotowania pod zamówienie Kupującego, termin dostawy będzie ustalany indywidualnie, a jego bieg liczony rozpocznie się od dnia otrzymania przez ERSO Sp. z o.o. przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz niniejszych OWU.

 3. Terminy realizacji zamówień, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie rozpoczynają swojego biegu w przypadku braku dokonania opłaty rezerwacyjnej.

 4. ERSO Sp. z o.o. zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Towaru. W żadnym jednak wypadku ERSO Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Towaru spowodowanych przyczynami niezależnymi od ERSO Sp. z o.o. oraz ERSO Sp. z o.o. nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Towaru.

 5. Za niezależne od ERSO Sp. z o.o. przyczyny uznać należy w szczególności przyczyny wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców ERSO Sp. z o.o.

 6. Gdy Kupujący nie dokona odbioru Towaru w oznaczonym terminie w zamówieniu albo nie dokona umówionej przez strony zapłaty, ERSO Sp. z o.o. ma prawo obciążyć go kosztami przechowywania Towaru za okres opóźnienia w odbiorze według stawki 1 % wartości nieodebranego towaru brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W takim przypadku wydanie Towarów Kupującemu nastąpi wyłącznie pod przyjęciem i uznaniem przez Kupującego faktury VAT lub noty obciążeniowej wystawionej za koszty przechowania.

 7. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego Towaru niezwłocznie po jego wydaniu pod względem ilościowym i jakościowym, pod rygorem uznania dostarczonego towaru za zgodny z umową. O ile strony nie postanowią inaczej, w żadnym wypadku badanie jakościowe i ilościowe towaru przez Kupującego nie może nastąpić przed datą dostawy końcowej lub częściowej, w szczególności nie jest możliwe badanie sposobu realizacji umowy na etapie produkcyjnym. Odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego są w tym zakresie wyłączone.

 8. Kupujący zobowiązany jest do przeprowadzenia badania za pośrednictwem osoby upoważnionej do reprezentowania Kupującego, składania w jego imieniu oświadczeń woli lub legitymującej się pełnomocnictwem do przeprowadzenia czynności badania towaru. Dokonanie przez Kupującego badania pod względem ilościowym i jakościowym Towaru przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Kupującego jest skuteczne i powoduje utratę prawa Kupującego do składania zastrzeżeń co do ilości i jakości dostarczonego przez ERSO Sp. z o.o. Towaru. ERSO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane odbiorem towaru przez Kupującego przez osoby do tego nieupoważnione.

§6 Miejsce dostawy, koszt transportu

 1. O ile strony nie postanowią inaczej, każda dostawa realizowana jest na wyłączny koszt Kupującego.

 2. Zgodnie z indywidualnym ustaleniami z Kupującym i na jego koszt Towar może zostać dostarczony przez ERSO Sp. z o.o. na wskazany adres przez Kupującego. W takim przypadku, jeżeli Kupujący nie wskazał konkretnego przewoźnika, wyboru firmy dokona ERSO Sp. z o.o.

 3. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu lub jego przedstawicielowi, a w przypadku zlecenia transportu przedsiębiorstwu transportowemu z chwilą wydania Towaru firmie przewozowej, przy czym w każdym razie nie później, niż z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Kupującego.

§7 Zastrzeżenie własności

 1. ERSO Sp. z o.o. zastrzega sobie własność do Towaru do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań przez Kupującego łącznie z roszczeniami ubocznymi. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości Towaru ponosi Kupujący.

 2. Zastrzeżenie własności przez ERSO Sp. z o.o. nie wygasa przez to, że Kupujący zamontuje na należącej do osoby trzeciej lub swojej nieruchomości i/lub budynku Towary.

 3. Kupujący z chwilą zawarcia umowy przelewa na ERSO Sp. z o.o. wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentów Kupującego, jakie powstaną z tytułu dalszej sprzedaży Towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności.

 4. Jeżeli przed zapłatą ceny Kupujący przeniesie prawo własność na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń ERSO Sp. z o.o. Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.

§8 Gwarancja

 1. ERSO Sp. z o.o. udziela jednorocznej gwarancji na sprzedawane Towary.

 2. O ile umowa nie stanowi inaczej gwarancją objęte są wyłącznie Towary oznaczone lub ostemplowane logo ERSO Sp. z o.o. Kupujący obowiązany jest zweryfikować prawidłowość oznaczenia najpóźniej w dniu odbioru towaru, a w przypadku stwierdzenia wadliwości oznaczenia Towarów poinformować Kupującego o powyższej okoliczności nie później niż w dniu następującym po dniu dostawy, pod rygorem utraty prawa do gwarancji.

 3. Kupujący nabywa uprawnienia wynikające z gwarancji pod warunkiem:

  1. dokonania pełnej zapłaty za Towary i/lub Usługi w terminie wskazanym zgodnie z niniejszymi OWU lub na dokumencie określającym obowiązek zapłaty;

  2. podpisania protokołu odbioru w postaci dokumentu WZ, CMR lub równoważnego bez zastrzeżeń;

  3. magazynowania towaru w sposób zgodny z zaleceniami ERSO Sp. z o.o. w szczególności, pod zadaszeniem, bez narażenia na działanie wilgoci, soli i innych warunków atmosferycznych;

  4. montażu produktów zgodnego z załączoną przy sprzedaży instrukcją montażu;

  5. instalacji produktu w środowisku o maksymalnym parametrze C2 (w rozumieniu zgodnym z Tabelą Klas Korozyjności według normy PN EN ISO 12944:2001). W przypadku środowiska o wyższych parametrach Strony ustalą indywidualne warunki gwarancji. Koszt badania parametrów środowiska ponosi Kupujący;

  6. dokonywania corocznych przeglądów technicznych udokumentowanych pisemnym protokołem sporządzenia przeglądu technicznego;

  7. niezwłocznego poinformowania ERSO Sp. z o.o. o istnieniu wady produktu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej wykrycia;

  8. niezwłocznego wysłania na adres mailowy ERSO Sp. z o.o. biuro@erso.com.pl zdjęć wadliwych produktów w terminie nie dłuższym 14 dni od wykrycia wady;

  9. umożliwienia ERSO Sp z o.o. dokonania wizji lokalnej w miejscu, w którym zamontowany/składowany jest reklamowany produkt;

 4. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:

  1. niedokonania corocznych obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych udokumentowanych pisemnym protokołem sporządzenia przeglądu gwarancyjnego;

  2. magazynowania towaru w sposób sprzeczny z zaleceniami ERSO Sp. z o.o. w szczególności, bez zadaszenia, z narażeniem na działanie soli lub w zawilgoconym środowisku oraz/lub działanie innych warunków atmosferycznych;

  3. instalacji produktów niezgodnie z instrukcją montażu;

  4. instalacji produktów w środowisku o parametrach wyższych niż C2;

  5. braku niezwłocznego poinformowania o wykryciu wady, nie późniejszego niż w terminie 14 dni od jej wykrycia i jednoczesnego nie przesłania na adres mailowy ERSO Sp. z o.o. biuro@erso.com.pl zdjęć wadliwych produktów;

  6. uniemożliwienia ERSO Sp z o.o. dokonania wizji lokalnej w miejscu, w którym zamontowany/składowany jest reklamowany produkt;

 5. W przypadku wystąpienia wady fizycznej rzeczy składających się̨ na Towar, uniemożliwiającej korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem określonym w załączniku do zamówienia/umowy, ERSO Sp. z o.o. zobowiązuje się̨ do naprawy lub wymiany wadliwych rzeczy na wolne od wad oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie wiążą̨ się̨ z naprawą lub wymianą wadliwych rzeczy.

 6. ERSO Sp. z o.o. zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od pisemnego zgłoszenia wad produktu.

 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ERSO Sp. z o.o zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru w okresie gwarancji na nowy w terminie 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia Kupującego o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. ERSO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli jej działalność została zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej lub działaniem Kupującego.

 8. W przypadku gdy ERSO Sp. z o.o. w ramach gwarancji dostarczy Kupującemu nowe Towary, termin gwarancji co do tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnych od wad. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy Kupujący nie mógł z niej korzystać.

 9. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec użytkowników Towaru z tytułu zgłaszanych przez nich roszczeń oraz za należyte i terminowe wykonanie wszelkich procedur gwarancyjnych.

 10. Gwarancja udzielona przez ERSO Sp. z o.o. nie obejmuje wad Towarów, które powstały po wydaniu Towaru Kupującemu, za które Kupujący lub osoby trzecie ponoszą pełną odpowiedzialność.

 11. W szczególności ERSO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Towaru z oczekiwaniami Kupującego lub użytkowników, za prawidłowość zamontowania Towaru i jej zgodność z instrukcją obsługi oraz za nieprawidłowe dobranie Towaru do miejsca przeznaczenia i wytycznych ujętych w przepisach prawa.

 12. ERSO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za towary nieoznakowane logiem ERSO Sp. z o.o.

 13. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących konsumentami jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza ERSO Sp. z o.o. z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych Towarów. Ponadto ERSO Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialne za utracone przez Kupującego lub użytkownika Towarów korzyści.

 14. W przypadku wystawienia przez ERSO Sp. z o.o. karty gwarancyjnej na Towar, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają̨ postanowienia OWU odnośnie zakresu gwarancji. W razie sprzeczności karty gwarancyjnej z Ogólnymi Warunkami, rozstrzyga treść karty gwarancyjnej, z wyjątkiem punktów od 8 – 12 niniejszego paragrafu, które obowiązują niezależnie od treści karty gwarancyjnej.

 15. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Klient zwróci koszty ERSO Sp. z o.o. wywołane wykonanymi czynnościami.

 16. Wszelkie produkty i części, które zostały wymienione podczas naprawy, stają się zwrotnie własnością ERSO Sp. z o.o. bez odrębnego wynagrodzenia dla Klienta.

§9 Własność Intelektualna

 1. ERSO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności intelektualnej do wszelkich rysunków, kalkulacji, projektów, dokumentów o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów ujawnionych i/lub dostarczonych Kupującemu przez ERSO Sp. z o.o. przy zawieraniu umowy. Przeznaczone są one tylko i wyłącznie do realizacji danej umowy i nie mogą być, zarówno w części jak i w całości, powielane, lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody ERSO Sp. z o.o. i dodatkowego wynagrodzenia.

 2. W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ERSO Sp. z o.o. kary umownej w kwocie 20.000,00 zł za każde ujawnione naruszenie. Niezależnie od uprawnienia do otrzymania zapłaty kary umownej ERSO Sp. z o.o. uprawniona będzie dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§10 Siła wyższa

 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży/dostawy/świadczenia usług spowodowane przez działanie siły wyższej.

 2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności lecz niewyłącznie: zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od woli i działania danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego unikniecie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści oraz wojnę, kataklizm naturalny jak np. trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk, epidemię, pandemię itp.

 3. ERSO Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umów sprzedaży/dostawy/świadczenia usług wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców ERSO Sp. z o.o.

§11 Tryb i warunki rozwiązania Umowy

 1. ERSO Sp. z o.o. jest uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży w całości lub w określonej części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

  1. Kupujący pozostaje w opóźnieniu z zapłatą ceny;

  2. w stosunku do Kupującego został złożony wniosek o wszczęcie postepowania upadłościowego lub naprawczego;

  3. wskutek zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od ERSO Sp. z o.o., które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają wykonanie umowy;

 2. Odstąpienie od umowy przez ERSO Sp. z o.o. może nastąpić poprzez złożenie Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części dotyczącej poszczególnych Towarów przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Kupującego, a także w przypadku niedotrzymania przez Kupującego któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych w Umowie, ERSO Sp. z o.o. przysługiwać będzie względem Kupującego roszczenie o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności Kupujący zobowiązany będzie do zwrotu kosztów poniesionych przez ERSO Sp. z o.o. w związku zawarciem umowy powiększonych i utraconych korzyści, na które ERSO Sp. z o.o. mogła liczyć w przypadku braku rozwiązania umowy. Wartość utraconych korzyści ustalona będzie w oparciu o cenę Towaru netto bez uwzględnienia bonifikaty. Powyższe uprawnienia nie stoją na przeszkodzie realizacji uprawnień wynikających z §3 ust. 12-14 niniejszego OWU.

§12 Klauzula Salwatoryjna

 1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych OWU, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność prawną.

 2. Postanowienia niniejszych OWU nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 powyżej zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie najbardziej zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

§13 Ochrona danych osobowych

 1. Zawierając umowę sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie obejmującym: Imię, Nazwisko, Nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numery telefonów, adres poczty elektronicznej przez ERSO Sp. z o.o. z siedzibą w Stroszki 42, 62-330 Nekla jako administratora danych osobowych, w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży – w zakresie uregulowanym w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 2. Zawierając umowę sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie obejmującym: Imię, Nazwisko, Nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numery telefonów, adres poczty elektronicznej przez ERSO Sp. z o.o. z Stroszki 42, 62-330 Nekla jako administratora danych osobowych, w celach związanych z działalnością marketingową ERSO Sp. z o.o. ukierunkowaną na przedstawienie Kupującemu aktualnej oferty na usługi i produkty oferowane przez ERSO Sp. z o.o.– w zakresie uregulowanym w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 3. ERSO Sp. z o.o. oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  3. cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  4. cele analityczne, takie jak dobór usług do klientów ERSO Sp. z o.o., optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. badanie satysfakcji klientów i określanie jakości obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  6. prowadzenie działań marketingowych związanych z przesyłaniem Kupującemu aktualnej oferty usług i produktów ERSO Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  7. ERSO Sp. z o.o. oświadcza, że dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych – na co Kupujący wyraża zgodę.

 4. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – chyba że podstawa przetwarzania przez ERSO Sp. z o.o. danych jest nadrzędna wobec praw Kupującego lub też, że dane kupującego są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  6. prawo do przenoszenia danych;

  7. prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego.

 5. W celu realizacji swoich praw Kupujący zobowiązany jest skierować swoje sprecyzowane żądanie pod adres e-mail: biuro@erso.com.pl.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 1 marca 2021 r.

 2. Wszelkie zmiany OWU pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

 3. Kupujący nie może bez pisemnej uprzedniej zgody ERSO Sp. z o.o. przenosić jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży na osoby trzecie.

 4. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia ERSO Sp. z o.o. o zmianie jakichkolwiek jego danych teleadresowych i/lub wszelkich jego danych umożliwiających realizację zamówień przez ERSO Sp. z o.o.

 5. ERSO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania przez Kupującego w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych, umożliwiających prawidłową realizację zamówienia.

 6. Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem umowy sprzedaży.

 7. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd miejscowo i rzeczowo właściwy ze względu na siedzibę ERSO Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

dla Konsumentów przy sprzedaży na odległość

Preambuła

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta lub Kodeksu Cywilnego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej omyłkowej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je w pełni respektuje.

§1 Postanowienia wstępne

1. Sprzedawcą towarów i usług pozostaje ERSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Stroszki 42, 62-330 Nekla wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000883573, REGON:388151586, NIP:7891793039 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł w całości wniesionym.

2. Sprzedaż stacjonarna prowadzona jest pod w/w adresem lub w miejscu wskazanym w ofercie.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do Klientów będących Konsumentami, zawierających umowy cywilne ze Sprzedawcą.

4. Akceptacja przedmiotowego Regulaminu oraz regulaminu platformy sprzedażowej jest dobrowolna, ale konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.

5. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. CENA - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez platformę sprzedażową stanowią inaczej.

b. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

c. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach platformy sprzedażowej mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

d. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

e. KONSUMENT - osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalnoś

gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przy czym dla osoby takiej rękojmia zostaje wyłączona przy zachowaniu pozostałych uprawnień właściwych konsumentom.

f. PRODUKT – oferowana przez Sprzedawcę rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.

g. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz regulamin platformy sprzedażowej. Regulaminy określają prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.

h. SPRZEDAWCA - spółka ERSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Stroszki 42, 62-330 Nekla wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000883573, REGON:388151586, NIP:7891793039 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł w całości wniesionym.

i. TREŚĆ/TREŚCI - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach ogłoszeń na platformach sprzedażowych przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą z tychże.

j. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminie platformy sprzedażowej. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

k. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

§2 Dostawa towaru

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w zakładce „Dostawa i Płatność” w ramach platformy sprzedażowej oraz/lub każdorazowo w opisie Produktu.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Dostawa i Płatność” w ramach platformy sprzedażowej oraz każdorazowo w opisie Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany w opisie Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

b. zawarcia Umowy Sprzedaży - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany w opisie danego Produktu oraz w ramach platformy sprzedażowej.

 

§3 Reklamacja Produktów

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Produkty prezentowane w ramach platformy sprzedażowej mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności pisemnie na adres Sprzedawcy. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu.

5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Uprasza się o podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c. oraz danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 §2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na adres Sprzedawcy.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§4 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 3 (dalej również „Ustawowe prawo odstąpienia”). Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone w szczególności pisemnie na adres Sprzedawcy z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to wymagane.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która: a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta, choćby w formularzu odstąpienia, a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje. W przypadku, gdy płatność została uiszczona przez kredytodawcę w związku z zawarciem przez Konsumenta umowy o kredyt konsumencki, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy. Zasadne jest dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu.

8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania

Kontakt z nami
mapa
Biuro handlowe
linia
+ 48 572 191 906
biuro@erso.com.pl

Zakład produkcyjny
linia
produkcja@erso.com.pl

Skorzystaj również z naszego wygodnego formularza kontaktowego on-line. Odpowiemy na zadane pytanie jak najszybciej będzie to możliwe.

Formularz on-line Przejdź do kontaktu